сряда, 3 февруари 2010 г.

КОНСТИТУЦИЯ НА ББ

Проект!
Вносител: Велислава Дърева

Преамбюл (възстановен)

Ние, Гражданите за Европейско Развитие на България (ГЕРБ), наследници на велики революционни традиции, изковани във вековни борби за собствената си чест и слава, както и в ловитба на всякакви вещици и караконджори;
Като се основаваме
на историческата победа на Великата Петоюлска Революция (ВПР) от 2009 г., завоювана под мъдрото ръководство на ББ - Великия Вожд и Учител на целокупния български народ;
И на исторически създалото се братско единомислие и единодействие между ГЕРБ и „Атака”;

Приехме тази Конституция:

Чл. 1. (възстановен)
1) Ръководната сила в обществото и държавата е ББ.
2) Цялата власт в България (явна и тайна, видима и невидима, подземна и надземна) произтича от ББ и принадлежи на ББ.
3) Властта на ББ е безразделна, неделима, несподеляема и неоспорима. Тя се осъществява от ББ непосредствено и чрез Неговите органи.
4) Никоя част от народа, политическа партия, институция, организация или отделна личност не може да си присвоява, нито да оспорва осъществяването на народния суверенитет, олицетворяван от ББ.
Чл. 2.
1) Държавата – това е ББ.
2) ББ е слънчицето и въздухът за всяко живо същество в България и в целия свят.
3) Конституционно определеният рейтинг на ББ е минимум 115, 7 %. Всеки по-нисък резултат се наказва като държавна измяна.
Чл. 3.
Официалният език е този, на който говори ББ. ББ определя езиковите правила в България.
Чл. 4.
1) България се управлява според Конституцията и законите на ББ.
2) Държавата гарантира живота, достойнството и правата на личността на ББ и създава условия за свободно развитие на човека ББ.
Чл. 5.
1) Волята, решенията, капризите, комплексите, кошмарите, маниите и мераците на ББ имат пряко и непосредствено действие и Конституцията не може да им противоречи, защото те са свещени.
2) Когато Конституцията противоречи на ББ, тя следва да бъде променена незабавно.
3) Всеки може и трябва да бъде осъден за действие или бездействие, независимо дали е било обявено за престъпление към момента на извършването му, защото само ББ решава какво е престъпление и кой го е извършил.
Чл. 6.
1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права с изключение на ББ - най-свободният и най-достойният.
2) Всички граждани са равни пред закона с изключение на ББ, който е самият закон и е над, извън и преди всички закони.
3) Не се допускат никакви ограничения на правата и правомощията на ББ. Всяко подобно действие е грубо посегателство върху конституционния ред и се наказва като подривна дейност и държавна измяна.
Чл. 7.
1) Властта в България бива законодателна, изпълнителна и съдебна.
2) ББ съчетава хармонично и упражнява еднолично всяка от тези власти.
3) ББ олицетворява интелектуалната мощ, духовната извисеност и физическата красота на нацията, нейното единство и сплотеност около Него и възгледите Му, които Той обновява на всеки 15 секунди.
4) ББ представлява държавата и всеки отделен гражданин на сън и на яве. Това свое неотменимо право ББ упражнява персонално и без посредници, въпреки и независимо от съгласието или несъгласието на когото и да било.
5) Историческата личност на ББ е изключителен носител и изразител на особеностите на националния мат`рял, като ги сублимира, концентрира и изявява по един неподражаем и недостижим начин.
Чл. 8.
1) Конституцията гарантира пожизненото право на ББ да бъде Президент, Премиер, Председател на парламента и на Конституционния съд, Главен прокурор, Корифей в езикознанието, министър на външните и вътрешните работи, Омбудсман, Вожд и Учител, ловец на вещици, балансьор на бюджета, кмет на София и на други градове, началник на пожарната команда и на всичко, каквото пожелае.
2) По своя компетентна и високопросветена преценка ББ може да възложи изпълнението на някоя (по избор) от посочените в ал. 1 функции на друго лице, достатъчно близко нему душевно и физически.
3) Правомощията на ББ не се прекратяват при никакви обстоятелства, тъй като ББ е невинен и безсмъртен.
Чл. 9.
1) Изборите се произвеждат по разпореждане на ББ в необходимия за Неговите високи цели момент - по всяко време или всяка събота до получаване на желания резултат.
2) Изборите могат да бъдат тайни, явни или (при икономическа криза) според социологическите изследвания.
3) Когато гласуването е тайно, ББ брои всички бюлетини лично, ръчно и крачно (освен в случаите, когато си е контузил десния глезен, левия менискус или нещо друго).
4) ББ обявява изборите за валидни при минимален резултат 99, 99 % в полза на ББ.
5) Референдумите се отменят, тъй като ББ е единственият автентичен изразител народните въжделения.
Чл. 10.
1) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна, с изключение на идеологията на ББ, която и да тя.
2) Всяка крива линия, успоредна на мисловната синусоида на ББ, е права.
3) Партиите са длъжни да изразяват и защитават интересите на ББ.
4) Партии, които оспорват властта, авторитета, достойнството, духовността и психо-физическата подготовка на ББ, подлежат на незабавна забрана, поради очевидната цел за насилствено завземане на безразделната власт на ББ.
5) Опозицията се отменя до второ нареждане като вероломна, подривна, подла, подмолна, злостна и зловредна.
Чл. 11.
1) Вероизповеданията са свободни. Всеки има правото да боготвори ББ.
2) Религиозните институции са отделени от държавата, но не и от ББ.
3) ББ изпълнява функциите на патриарх, равин и главен мюфтия, освен ако не прецени друго.
Чл. 12.
Верноподаник на ББ е всеки, който е член или гласоподавател на ГЕРБ, или поне единият от родителите му, или негови стринка, леля, зълва, свако, вуйна, вуйчо, чичо, калеко, баджанак, седми братовчед, съученик или съмутра. Останалите са извън закона.
Чл. 13.
Всеки поданик на ББ има свещеното право и високото задължение да обича, обгрижва, следва, слуша, възхвалява, венцехвали, ласкае и обожествява ББ, да му се подчинява и покорява, да се съгласява с него, да не му противоречи по никакъв начин (чрез действие, слово, мисъл, жест, мимика или телодвижение), да го подпомага във всяко начинание, да го аплодира, да му бъде верен до смърт и след това.
Чл. 14.
1) Всеки опонент, противник, враг и душманин на ББ е виновен, независимо и въпреки доказателствата за противното.
2) Обвиненията се предявяват от ББ лично и публично чрез медиите.
3) Присъдите се произнасят публично, в медиите, интернет форумите, по стъгди и мегдани, преди и независимо от съда. Произнесените присъди не подлежат на обжалване.
Чл. 15.
1) Всеки има правото и задължението да бъде следен, фотографиран, подслушван и записван без негово знание и съгласие.
2) Всеки има правото и задължението неговата лична кореспонденция, електронна поща и sms-и да бъдат следени, колекционирани и класифицирани без негово знание и съгласие.
3) Почтени поданици са само онези, които предоставят на ББ класифицирана информация от своите богати лични колекции, придобити чрез усилна работа в органите на сигурността, силовите групировки или други сродни структури.
Чл. 16.
1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни да обичат, обгрижват, възхваляват, венцехвалят, ласкаят и обожествяват ББ (виж чл. 13).
2) Медии, които нарушават ал. 1, подлежат на спешна покупко-продажба от когото трябва и/или закриване.
3) В срок от 7 работни дни след приемането на тази Конституция парламентът приема Закон за Защита на честта и достойнство на Великия Вожд и Учител от вероломните посегателства на безотговорни и злонамерени журналисти и медии (ЗеЗеБеБе).
Чл. 17.
1) Всеки има право да изучава и ползва езика на ББ.
2) Тези, за които езикът на ББ не е майчин, могат в изключителни случаи да изучават и ползват литературен български език (писмено и говоримо).
Чл. 18.
1) Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, освен в случаите, когато неговите убеждения противоречат на ББ.
2) Всеки, който накърнява правата и интересите на ББ, носи отговорност пред закона за злоупотреба с благоволението на ББ.
Чл. 19.
ГЕРБЪТ на България е ГЕРБ и изобразява изправен златен ББ, който в предните си лапи държи щит, меч, Цв. Цв. и Ц.Ц..
Чл. 20.
България има няколко химна: „Кой сега е номер едно?”, „Бате Бойко, ти си пич”, „Бате Бойко – Суперсвръхгерой”, „Въх, рамо, рамо!”, „Батальонът се строява за последен път” и други.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази Конституция отменя Конституцията, приета от VІІ ВНС на 13 юли 1991 г. и възстановява принципни постановки от Конституцията, приета през 1971 г.
§ 2. Тази Конституция отменя всички досегашни текстове, регламентиращи дейността на Парламента, Президента, Министерския съвет, Съдебната власт, Конституционния съд и Местната власт, поради тяхната непотребност и открита враждебност към ББ.

2 февруари 2010 г.

в. "Дума", 4 февруари 2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар